Vyberte stránku

             Whistleblowing

 O chrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, přijímá společnost INTAR a.s. oznámení následujícími kanály:

elektronicky, a to na adrese whistleblowing@intar.cz;

dopisem na obvyklou poštovní adresu společnosti: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno;

– osobně ústně nebo telefonicky pracovníkovi pro whistleblowing (tel.: 543 422 211).

 

Oznamovatel

Oznamovateli jsou zaměstnanci a dále osoby, které pro společnost vykonávají jinou obdobnou činnost, tj. osoby samostatně výdělečně činné, zástupci dodavatelů, členové orgánů společnosti, stážisti, uchazeči o zaměstnání a osoby pohybující se v pracovním prostředí společnosti.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:

všechny události, vyskytující se při podnikatelské činnosti společnosti, které porušují nebo mohou porušovat:

· právní předpisy (vnitrostátní nebo unijní), jako např. pro:

– zadávání veřejných zakázek;

– prevenci praní peněz a financování terorismu;

– bezpečnost a shodu výrobků;

– bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;

– ochranu životního prostředí;

– ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

– veřejné zdraví;

– ochranu spotřebitele;

– ochranu soukromí, bezpečnosti sítí elektronických komunikací, informačních systémů a osobních údajů;

– vnitřní trh EU, včetně pravidel hospodářské soutěže nebo zdanění právnických osob

· obtěžování na pracovišti, zneužití pravomoci, bossing, diskriminace, šikana a sexuální obtěžování

· požívání alkoholu, omamných nebo psychotropních látek na pracovišti

· falšování dokumentů, podvody, krádeže

· poškozování majetku společnosti

· boj proti korupci a střet zájmů

· bezpečnost a zdraví při práci

· závazné kodexy chování, tržní nebo odvětvové normy, které společnost přijala

· etické normy nebo osvědčené postupy v obchodu.

Obsah oznámení

· Podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl, důkazy a podkladové materiály atd.).

 

Proces vyřízení oznámení

· Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.

· Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.

· Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.

· Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.

· Oznámení bude archivováno po dobu 5 let. Pro uchování oznámení je využíváno bezpečné prostředí spisové služby v nejvyšším stupni bezpečnostní kategorie.

 

Ochrana oznamovatelů

Společnost INTAR a.s. garantuje ochranu nahlašujících osob, a to takovým způsobem, aby nedošlo k vyzrazení jejich totožnosti třetí osobě.

Pracovník pro whistleblowing přebírá závazek ochrany oznamujících osob nejen z hlediska jejich totožnosti, ale také před odvetnými opatřeními proti jim samotným nebo jejich spolupracovníků či příbuzným.

 

Pracovník pro whistleblowing je u společnosti INTAR a.s.:

Jméno a příjmení:   Martina Zavadilová

e-mail:   whistleblowing@intar.cz

tel.:    +420 543 422 211