Vyberte stránku

INTAR a.s. 

je nezávislá česká projektová, inženýrská a konzultační firma se širokým přehledem a znalostmi v oblasti architektury, pozemního stavitelství, telekomunikací a informačních technologií.

Vaše důvěra – naše spolehlivost

je motto, které nás provází od založení společnosti. Naším hlavním cílem je vytváření trvalého vztahu s každým zákazníkem, založeným na vzájemné důvěře. Chceme být partnerem, na nějž je možno se spolehnout i v nejnáročnějších projektech.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 Představenstvo akciové společnosti INTAR a.s.  IČO: 25594443, se sídlem v Brně, Bezručova 81/17a  svolává podle ustanovení zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech  (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti (§ 10, bod 1) VALNOU HROMADU, která se bude konat 30.7. 2024 od 9:00 hod. v zasedací místnosti v sídle společnosti Bezručova 81/17a, 602 00 Brno.

 Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní uzávěrce.

4. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.3.2023 do 29.2.2024

5. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.3.2023 do 29.2.2024

6. Schválení návrhu na rozdělení zisku

7. Schválení návrhu na odměnu členů představenstva a dozorčí rady

8. Projednání dalších přednesených návrhů

9. Schválení usnesení valné hromady

10. Závěr

 

 Brně dne 24.6. 2024

 

Ing. František Houdek

předseda představenstva