Vyberte stránku

INTAR a.s. 

je nezávislá česká projektová, inženýrská a konzultační firma se širokým přehledem a znalostmi v oblasti architektury, pozemního stavitelství, telekomunikací a informačních technologií.

Vaše důvěra – naše spolehlivost

je motto, které nás provází od založení společnosti. Naším hlavním cílem je vytváření trvalého vztahu s každým zákazníkem, založeným na vzájemné důvěře. Chceme být partnerem, na nějž je možno se spolehnout i v nejnáročnějších projektech.

 Představenstvo akciové společnosti  INTAR a.s., IČO: 25594443, se sídlem v Brně, Bezručova 81/17a,  svolává podle ustanovení zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti (§ 10, bod 1)   VALNOU HROMADU,  která se bude konat 11. 7.  2023 od 9:00 hod v zasedací místnosti v sídle společnosti Bezručova 81/17a,      602 00 Brno.

Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní uzávěrce.
  4. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.3.2022 do 28.2.2023
  5. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.3.2022 do 28.2.2023
  6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
  7. Schválení návrhu na odměnu členů představenstva a dozorčí rady
  8. Projednání dalších přednesených návrhů
  9. Schválení usnesení valné hromady
  10. Závěr

Brně dne 6. 6.  2023

 

Ing. František Houdek

předseda představenstva