Úvod
Poslání
Kariéra
Reference
Kontakt

INTAR a.s. jest nezávislá česká projektová, inženýrská a konzultační firma se širokým přehledem a znalostmi v oblasti architektury, pozemního stavitelství, telekomunikací a informačních technologií. Společnost vznikla na základech státního projektového ústavu spojů. Postupně však svou působnost rozšířila do dalších oborů a činností, což jsme vyjádřili přijetím neomezujícího názvu INTAR. Společnost v současné době zaměstnává více jak 40 projektantů v širokém spektru profesí. Za dobu svoji existence úspěšně zrealizovala více jak 1000 projektů jak pro privátní tak státní sektor.

 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

INTAR a.s.

 

IČO: 25594443, se sídlem v Brně, Bezručova 81/17a

svolává podle ustanovení zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti (§ 10, bod 1)

VALNOU HROMADU,

která se bude konat 21. 6. 2018 od 9:00 hod.

v zasedací místnosti v sídle společnosti Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní uzávěrce.
  4. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.3.2017 do 28.2.2018
  5. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.3.2017 do 28.2.2018
  6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
  7. Schválení návrhu na odměnu členů představenstva a dozorčí rady
  8. Projednání dalších přednesených návrhů
  9. Schválení usnesení valné hromady
  10. Závěr

 

V Brně dne 21. 5. 2018                                                 Ing. František Houdek, předseda představenstva

 

© INTAR a.s., 2007-2018 • Bezručova 81/17a, 602 00 Brno • telefon: +420 543 422 211 • e-mail: info (at) intar.czwww.intar.cz